[2020 KHBM] Best Poster Award

           

SuHong Kim, Yae Ji Kim